دسته محصولات بوق جلو

بوق ۱۲, ۲۴ ولت

بوق ۱۲ و ۲۴ ولت

بوق ۱۲ , ۲۴ ولت

۳۳۵ ,۴۰۰ هرتز
با شدت صوتی ۱۱۰ دسی‌بل (طرح هلا)
Signal Horn
12 V , 335 Hz , 110 db
24 V , 400 Hz , 110 db

بوق ۲۴ , ۴۸ , ۸۰ ولت

بوق ۲۴ و ۴۸ و ۸۰ ولت

بوق ۲۴ , ۴۸ , ۸۰ ولت ، ۴۰۰ هرتز با شدت صوتی ۱۱۰ دسی‌بل
قطر ۱۱۲ میلی‌متر مخصوص لیفتراک برقی
Signal Horn
24 V , 400 Hz , 110 db
48 V , 400 Hz , 110 db
80 V , 400 Hz , 110 db

بوق ۱۲ , ۲۴ ولت

بوق ۱۲, ۲۴ ولت ۳۷۵ و ۴۰۰ هرتز با شدت صوتی ۱۱۰ دسی‌بل.
قطر ۷۵ میلیمتر
Signal Horn
12 V , 375 Hz , 110 db , 75 mm
24 V , 400 Hz , 110 db , 75 mm